Head menu

SGMS Smart Grid Management System

SGMS Smart Grid Management System

  Nová koncepce měření, a to nejen spotřeby elektřiny, ale třeba i vody, plynu a jiných...

Zákaznický portál

Zákaznický portál

  V případě požadavku zákazníka na zpřístupnění dat přes internet je k dispozici...

CCU - centrální komunikační jednotka

CCU - centrální komunikační jednotka

  CCU (centrální komunikační jednotka) je modul informačního systému, který zajišťuje...

Datakoncetrátor SGMS

Datakoncetrátor SGMS

  Datový koncentrátor dovoluje vyčítat data z podřízených jednotek perodicky (podle...

Systémy pro zdravotnictví

Systémy pro zdravotnictví

  Cílem řešení je vytvoření jednotného portálu pro interní žádankové a evidenční systémy...

Systémy pro zdravotnictví

Systémy pro zdravotnictví

  Cílem řešení je vytvoření jednotného portálu pro interní žádankové a evidenční systémy...

 • SGMS Smart Grid Management System

  SGMS Smart Grid Management System

 • Zákaznický portál

  Zákaznický portál

 • CCU - centrální komunikační jednotka

  CCU - centrální komunikační jednotka

 • Datakoncetrátor SGMS

  Datakoncetrátor SGMS

 • Systémy pro zdravotnictví

  Systémy pro zdravotnictví

 • Systémy pro zdravotnictví

  Systémy pro zdravotnictví

SGMS – Smart Grid Management System

sgms logo

Systém je určen pro komplexní zajištění potřeb provozovatele distribučních soustav, případně velké spotřebitele energií. Skládá se z několika částí, které mohou nebo nemusí být zapojeny. Jeho základem je aplikační a integrační platforma Ensemble zajištující bezchybný chod a vysokou průchodnost dat vstupujících do systému z distribuční sítě a jejich průběžné zpracování. Výstupem SGMS je pak kompletní sada podkladů pro obchodníky, techniky, zákazníky, operátora trhu a podobně. SGMS zároveň dokáže efektivně zajistit dohled nad distribuční soustavou, kvalitou energie a nežádoucími situacemi v síti. Jeho nespornou konkurenční výhodou je díky otevřenosti možnost zapojení libovolných měřidel různých výrobců pomocí různých komunikačních protokolů a způsobů předávání dat.

 

 

SGMS struktura2

 

 

Seznam součástí systému SGMS:

 • o Komunikační brána
 • o Datový sklad
 • o Modul zpracování a úložiště měřených hodnot
 • o Smlouvy a administrace
 • o Zpracování podkladů
 • o Výstupní brána

 

Komunikační brána

Komunikační brána slouží jako vstupní bod pro zpracování dat z měřidel v distribuční síti. Je zcela otevřená různým typům komunikace od prostého přijetí souborů z PDA, přes maily s údaji z elektroměrů, webové služby až po přímou TCP/IP komunikaci s okolním světem. Pomocí adaptérů je přizpůsobitelná různým protokolům či formátům zpracovávaných dat, takže umožňuje do systému připojit jakékoliv zařízení, které poskytuje měřené údaje buď v některém ze standardních, nebo ve svém vlastním - pokud možno zdokumentovaném - formátu. Hlavním úkolem komunikační brány je přijímání a odesílání dat mezi SGMS a okolním světem. 

Datový sklad

Jako úložiště používá systém SGMS postrelační databázovou platformu firmy Intersystems. Přesto, že databázový stroj pracuje s objektovým modelem, umožňuje k záznamům přistupovat i pomocí relačního přístupu, podporuje bitmapové indexování, což se velmi významně projevuje na rychlosti dotazování. Díky vnitřní struktuře databáze rychlost přístupu k datům jak pro čtení, tak i pro zápis nijak nezávisí na počtu záznamů, takže není problémem v jedné databázi udržovat desítky čtvrthodinových údajů pro desetitisíce měřících zařízení mnoho let zpětně. To se pozitivně projevuje na užitečnosti systému, odpadají složité přechody na nová období, uzávěrky a odlévání dat do speciálních archivů. Počet záznamů je omezen pouze fyzickým prostorem na discích. Uložená data jsou zároveň zpřístupnitelná pomocí standardních metod informačních systémů (ODBC, webových služeb atd.) aby je bylo možné zpracovávat analytickými nástroji třetích stran (MS Excel, OLAP analyzátory a pod.)

Modul zpracování a úložiště měřených hodnot

Modul slouží ke zpracování naměřených hodnot. Na jeho vstupní straně je komunikační brána. Data přijme a uloží do datového skladu. Zároveň slouží k jejich průběžné kontrole, ošetřuje nežádoucí stavy, v případě překročení limitních hodnot je schopen vydat požadavek na řešení situací a podobně. Je datovým zdrojem pro analytické zpracování podkladů o spotřebách energie. Jeho hlavní entitou je profil odběru energie na jednotlivých odběrných místech.

Smlouvy a administrace

Modul zachycuje vztahy mezi zákazníkem, odběrným místem, smlouvou, elektroměrem či jiným smartmetrem. Zároveň řeší po softwarové stránce administrace lokální distribuční soustavy z pohledu infrastruktury. Eviduje parametry všech součástí distribuce od technických parametrů, přes revize jednotlivých zařízení až po smlouvy s nadřízenou distribuční soustavou. Umožňuje udržovat přehled o distribuční soustavě ve struktuře odpovídající reálnému stavu. VN strana - LDS - trafostanice - pozice transformátoru - transformátor - vývod transformátoru - odběrné místo. V kažném místě kde to vyžaduje správa LDS je možné zaznamenávat technické údaje a přiložené dokumenty typu servis, revize, dokumenty o kalibracích atd…

Zpracování podkladů

Modul slouží pro zpracování údajů z naměřených hodnot a smluvních vztahů. Jeho výstupem je sada podkladů pro fakturaci a analytická data. Nejzásadnější součástí je vytváření podkladů pro účetnictví, kde na základě parametrů smluv, skutečně naměřených hodnot a legislativních požadavků vytváří podklady pro fakturaci. Ty potom předává účetní aplikaci v požadované formě (XML, CSV, webservice atd.) podle typu účetního softwaru. Data jsou zároveň zpřístupnitelná pomocí standardních metod informačních systémů (ODBC, webových služeb atd.) aby je bylo možné zpracovávat analytickými nástroji třetích stran (MS Excel, OLAP analyzátory a pod.)

Výstupní brána

Modul slouží k automatizovanému předávání dat okolnímu světu. Základem je povinná komunikace s operátorem trhu. Na základě naměřených hodnot jsou data automaticky předávána pomocí webové služby nebo zabezpečeného mailu. Zároveň modul slouží pro komunikaci se zákaznickým portálem, případně může být použit pro předávání dat sw třetí strany.

Zákaznický portál

(Customer Portal - CP)

 

V případě požadavku zákazníka na zpřístupnění dat přes internet je k dispozici speciální součást systému, která je od systému z bezpečnostních důvodů úplně oddělená – zákaznický portál. Umožňuje na každému jednotlivému zákazníkovi zpřístupnit průběžně naměřená data jednotlivých složek odebírané energie přes internet na základě loginu a hesla.

 

zakaznicky portal

 

zakaznicky portal tabulka

Centrální komunikační jednotka - CCU

(Central communication unit - CCU)

 

Automated Data CollectionCCU (centrální komunikační jednotka) je modul informačního systému, který zajišťuje sběr dat z distribuční soustavy. CCU dále tato data předává k dalšímu zpracování a archivaci do systému SGMS.

 

Ke sběru dat slouží síť hardwarových zařízení komunikujících na jedné straně s elektroměry, případně dalšími prvky SmartGridu a na straně druhé s CCU. Těmito zařízeními jsou modemy, nebo datové koncentrátory.

 

Datový koncentrátor je speciální malý průmyslový počítač vybavený hardwarem a námi vyvinutým softwarem pro komunikaci s elektroměry. Na každý takový datový koncentrátor je možné připojit až několik desítek elektroměrů. Na druhé straně datový koncentrátor pomocí internetového připojení komunikuje s CCU, což umožňuje nejen předání dat v reálném čase, ale i centrální vzdálenou správu celé sítě. Koncentrátor umožňuje odečítat a případně i řídit koncová zařízení různých výrobců.

 

Dalším zařízením, se kterými CCU komunikuje jsou modemy přímo připojené ke smartmeterům (elektroměrům). Tyto zařízení mají výrazně menší kapacitu počtu připojených zařízení a kladou vyšší nároky na kvalitu komunikační sítě (nefungují autonomně).

Datakoncetrátor SGMS

(SGMS Dataconcentrator)

 

Datový koncentrátor dovoluje vyčítat data z podřízených jednotek perodicky (podle plánu). Tato data mohou být přímo přeposílána do centrály nebo zaznamenána do paměti a předložena datové centrále. DataKoncentrátor komunikuje obousměrně, lze jeho pomocí sbírat i jiná než energetická data (teplota, vlhkost, atp.) , a také lze jeho pomocí ovládat další zařízení.

Nemocniční systémy

(Falicity unit)

 

large article im596 Hospital

Cílem řešení je vytvoření jednotného portálu pro interní žádankové a evidenční systémy a základu pro budování „Integrační datové platformy“. Řešení je navrženo modulárně, takže je možné systém postupně rozšiřovat a doplňovat o další funkcionalitu. Jako klient slouží internetový prohlížeč, takže systém funguje bez nutnosti instalace na kterémkoli počítači v organizaci.

 

Podkategorie